Hovedseksjon

Oppfølging av elevfravær

Elever i klasserom

1. føring av fravær

Kontaktlærer er ansvarlig for at fraværsregistreringen i IST er oppdatert hver dag

2. Melding om fravær
a. Ved fravær skal foresatte skrive skolemelding

 

3. Kontakt mellom skole og hjem
Foresatte skal ringe skolen 3. fraværsdag
Dersom foresatte ikke tar kontakt på dag 3 skal kontaktlærer ringe for å avklare om det er gyldig fravær. Ved bekymring for fraværet informeres sosiallærer og ledelsen
Hjemmet kontaktes umiddelbart ved ugyldig fravær, dvs. fravær uten melding eller på ugyldig grunnlag. Sosiallærer og ledelsen informeres.

4. Grenser for bekymringsfullt fravær
Mer enn fem enkeltdager per halvår: à årsaken til fraværet undersøkes
Høyt sykefravær (over 20 %). Foresatte kan bes fremlegge legeattest
Tre ganger forsentkomming. Foresatte informeres. Ved ytterligere forsentkomming informeres ledelsen/sosiallærer og skolen innkaller til møte med elev og foresatte
Ugyldig fravær fra enkelttime. Foresatte informeres. Ved gjentatt ugyldig fravær innkaller skolen til møte med elev og foresatte.

 

5. Arenaer for drøfting av fravær på skolen
Ledelsen går gjennom fraværsføringen og skolens samlede elevfravær tre ganger i året, i uke 45, 07 og uke 22.
Ved bekymring rundt enkeltelevers fravær skapes det jevnlige møtepunkter mellom kontaktlærer og ledelsen hvor fraværet og tiltak diskuteres. Kort tid innen tiltak igangsettes er avgjørende

Fravær er eget punkt på møteagendaen på det første teammøtet i hver måned
Ved bekymringsfullt fravær og/eller mistanke om ufrivillig skolefravær tas dette opp på første mulige ressursteammøte

 

Utover dette beskrives saksgang for ugyldig fravær i Utdanningsetatens rundskriv nr. 1/2015 og rutiner for permisjon og skolefri utenom skoleferier og fridager i rundskriv nr. 4/2005.