Hovedseksjon

Rett til trygt og godt skolemiljø

 

Aktivitetsplikten

Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han

 

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • alltid si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Dette kalles skolens aktivitetsplikt.

Les mer om aktivitetsplikten på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

 

Skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever

Dersom en som jobber på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som jobber på skolen utsetter en elev for krenkelser, skal vedkomne straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier.

Ta kontakt med skolen

Ta kontakt med skolen hvis barnet ditt ikke er fornøyd med skolemiljøet. Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Skolen er forpliktet til å svare raskt.

Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til Fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage. Fylkesmannen vil kun behandle saken dersom dere i forkant har tatt opp saken med rektor, og det har gått minst én uke fra saken ble tatt opp med skolen.

Dersom Fylkesmannen kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Du kan også ta kontakt med Oslos eget mobbeombud, som er en uavhengig person, som barn og foreldre kan kontakte og få bistand og rådgivning fra.

Regler og sanksjoner i ordensreglementet

Oslo kommune har et eget reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. I tillegg har skolen et lokalt ordensreglement. Reglementet inneholder regler om orden og oppførsel og hvilke sanksjoner som kan benyttes mot elever som bryter reglementet – samt hvordan slike saker skal behandles.

Skolen kan bli pålagt straffeansvar

Skolen og de som jobber på skolen kan bli pålagt straffeansvar ved brudd på delpliktene i aktivitetsplikten og den skjerpede aktivitetsplikten.

Hva kan du som foresatt gjøre?

Hvis ditt eller andre barn ikke har et trygt og godt skolemiljø:

  • Ta kontakt med skolen. Du kan ringe eller sende e-post
  • Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor

Skolen er forpliktet til å svare raskt. Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage.

Du kan også få bistand og rådgivning fra Oslos eget mobbeombud, som er en uavhengig person barn og foreldre kan kontakte.