Hovedseksjon

Vår profil

Modellen Brynseng-huset. Elevsentrert ledelse. Motivasjon. Faglig kompetanse. Undervisning med kvalitet. Relasjonsbygging. Systematikk og rammefaktorer. Resultatoppfølging. Mål. Vi sikter høyt og vinner hjerter.

 "Vi sikter høyt og vinner hjerter"

Visjonen innebærer å ha fokus på å bygge relasjoner og lete bak atferd samtidig som vi jobber forskningsbasert med fag. Vi skal bidra til at elevene får undervisning med kvalitet og på riktig nivå for den enkelte. Dette er illustrert i en modell skolen kaller Brynsenghuset.

 

«Vi sikter høyt og vinner hjerter» sier noe om at vi skal gi elevene det best mulige faglige grunnlaget og forutsetninger for å lykkes i sine liv. Samtidig sier den at de mellommenneskelige relasjonene er like viktig. Arbeidet med «å sikte høyt» og «vinne hjerter» skal gjøres av skolens ansatte, på kort sikt og på lang sikt. Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen. For elevenes del, handler visjonen om viktige verdier og holdninger de må ta med videre i skolegang og livet generelt.

 

Relasjonsbygging

Formuleringen «vinner hjerter» innebærer som nevnt å ha fokus på å bygge relasjoner og lete bak atferd. Dette er en visjon som appellerer emosjonelt. For ansatte på Brynseng skole handler dette om relasjonsbygging i alle ledd. I modellen Brynsenghuset har skolen valgt å bruke Lisa Aisatos bilde "Lærer" som et kraftfullt visjonært bilde på dette arbeidet, i stedet for ordet «relasjon».

 

Modellen Brynsenghuset, viser hvordan skolen jobber for å virkeliggjøre visjonen,  og for å nå våre lokale mål og Oslo kommunes mål. Huset består av en grunnmur basert på skoleforskning med elevsentrert ledelse i fokus. Videre er motivasjon i hele organisasjonen en viktig og nødvendig faktor for utvikling og i alt arbeid for et best mulig resultat. Det omhandler motivasjon for å lete bak adferd og motivasjon for å utvikle egen og andres faglige kompetanse. Huset er støttet opp av fem søyler. Dette er fem dimensjoner sentrale skoleforskere trekker frem som har størst innvirkning på ledelse av læring. Disse er faglig kompetanse, undervisning med kvalitet, relasjonsbygging, systematikk og rammefaktorer og resultatoppfølging. Alle disse områdene jobber vi med kontinuerlig i bygging og videreutvikling av «huset» og vår praksis. Strategien er basert på den evidensbaserte skoleforskningen til Robinson (2014), Hattie (2013), Nordahl (2016) Ogden (2012), Fullan (2014) og Hargreaves (1996).

 

Faglig kompetanse og undervisning med kvalitet:

I Brynseng skoles strategi er læring i profesjonsfellesskapet sentralt, gjennom deltakelse i fagteam i norsk eller matematikk, som ledes av ledelsen. Dette er internt kommunisert som "Ledelsens Læring". Intensjonen er at skolen selv skal drive relevant kompetanseheving i skolens profesjonelle læringsfellesskap. Brynseng har et særlig fokus på lesing og regning som grunnleggende ferdigheter.

 

Fagteamene norsk og matematikk møtes én time hver tirsdag, og der er skolens ledelse aktivt deltakende i de profesjonelle læringsprosessene og i utviklingen av fagkompetanse sammen med lærerne. «Ledelsens læring» følges opp av planlegging av "Undervisning med kvalitet" i samme fagteam dagen etter. Her drøfter lærere og ledere undervisning og læring sammen.

 

Systematikk og rammefaktorer

Vi jobber for en profesjonsutvikling som endrer lærerens daglige undervisning ved at de får bevisste strategier for å undervise lesing og regning.

 

Profesjonell samarbeidslæring er viktig i utviklingen og implementeringen av sammenhengende rammeverk for undervisning. Elevene lærer mer når undervisningsprogram er sammenhengende, og når lærerne lærer sammen om hvordan de skal undervise det elevene skal lære. Det handler om å skape sammenheng, være samstemte og ha en felles retning på arbeidet.

 

På Brynseng skal vi skape læringsfellesskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel, og som reduserer mobbing

 

Resultatoppfølging

Vi bruker kartleggingsresultater for å forbedre vår praksis, med et særlig fokus på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Gjennom kartlegging og pedagogisk analyse etablerer vi systemer for oppfølging av elvenes progresjon og fremgang i læring. 

 

Skolens mestringsteam har følgende oppgaver:

Kartlegge og følge opp elever med spesialpedagogisk tilrettelegging.

Utvikle og lage materiell til bruk i spesialpedagogisk tilrettelegging og i ordinær undervisning, blant annet lekser.

Veilede og støtte lærere i klasseledelse og tilpasset opplæring

Har møte med ledelsen hver fredag for informasjon om elever, faglig oppdatering og innhold på fellestider.

Mestringsteamets systematikk skal hjelpe til med å utvikle læringsmiljøene til fordel for alle barns sosiale og faglige læringsutbytte

Dette innebærer først og fremst en satsing på å øke kvaliteten i mangfolds- kompetanse i den pedagogiske praksis innenfor ordinære samværs- og opplæringsrammer Flest mulig av barna skal oppleve tilhørighet og meningsfull deltakelse i de fellesskapene de skal være en del av.

 

Team: Den profesjonelle teamarbeider på Brynseng skole er en lagspiller og bidrar til fellesskapet. På Brynseng skole samarbeider vi i team, fordi vi skal sikre at alle elever til enhver tid lærer på sitt høyeste nivå; vi samarbeider og har en kollektiv innsats for å møte behovene til alle elever; i team har vi en datainformert kultur der vi bruker informasjon og forskning til forbedring av pedagogisk praksis.