Hovedseksjon

KRAFT av Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland

Bildeserie tematisert med mennesket/barnet og naturen. Her vil grønnfargen være dominerende (gå gjennom som en grønn tråd.) I motivkretsen finnes elementer som overdimensjonerte maisplanter og urter, plansjetegninger av frosk og bier, birøktere og en jente bærende på vannkanner. Barn spår hverandre med egenlagde papirspåer. Barn som monterer opp fuglekasser omgitt av svermer med silhuetter av norske fugler på rødlista over truede arter. Innimellom svermen finnes en papegøye plassert langt utenfor sin egen klimasone. En rød stor sol overlappes av et svart tablå, et ørkenlandskap av svarte korallrev, mennesker som har klatret opp i sjeldne trær og en malplassert pingvin.

Brynseng skole er et pilotprosjekt for Undervisningsbygg innen for miljø- og klimavennlig arkitektur og skolens miljøfokus er temaet vi har valgt å fokusere på i kunstprosjektet vårt.

 

Verket, som vil bestå av 9 etasjer med veggmalerier i to trappeløp, er stedsspesifikt både fysisk og innholdsmessig. Verket blir sådan en fortsettelse av byggets diskurs, og vår intensjon er at veggmaleriene kan bidra til videre samtale rundt tematikken.

 

Primærbrukergruppen er elevene på skolen, barna. Vi ønsker å fokusere på det konstruktive og på det handlekraftige barnet/eleven. På mange måter er de bærere av ansvaret for hvordan fremtiden vil fortone seg og viktigheten av bevisstgjøring og handlekraft kan ikke overdrives. Kraft, handling, nysgjerrighet, omsorg og respekt for naturen, aktivitet og dynamikk har vært viktige stikkord i arbeidet vårt. Vi ønsker å vise nødvendigheten av å se og anerkjenne både det lille og det store, det lokale og det globale på samme tid.

Maleritablåene er en lek med størrelsesdimensjoner, perspektiver, farger og former. Motivene vi har brukt kan speile og stimulere til samtaler rundt artsmangfold og utrydningstruede arter, værfenomener og sommerfugleffekten, overforbruk, bæreevne og genmodifisering, klimaflyktninger og migrasjon. Håpet ligger i den oppvoksende generasjonen og deres evne til å se de store perspektivene. Løsrevet fra tidsånd og trender vil dette være aktuelt så lenge vi er her.

Verkets dramaturgi

Selv om brukerne hele tiden vil skiftes ut, vil barnas alder på trinnene være konstant.De to trappeløpene vil henge sammen visuelt og tematisk, men vil likevel skille seg fra hverandre med tanke på de to ulike brukergruppene 1.-4.-trinn og 5.-7.-trinn.

Hver trappeavsats vil ha sin historie som suppleres av den neste etasjen, og vil gi en visuell identitet for trinnet. Vi har også markert at barna modnes og får et bredere referansegrunnlag når de entrer mellomtrinnet, noe som vil reflekteres i motiv og fargevalg.

I begge trappeløpene omhandler verket mennesket/ og fortrinnsvis barnets/elevens forhold til miljøet og miljøutfordringer. Handlekraftige barn forholder seg aktivt til naturen og teknologien. Vi vil at det skal finnes mange mulige innganger til samtale og undring og kommer ikke med svar eller løsninger. En lek med motiver, elementer og farger der absurde situasjoner, perspektiver og sammenstillinger oppstår, muliggjør elevens egen oppdagelsesferd der egne assossiasjoner kan oppstå og slutninger trekkes.

Vi har villet lage en helthetlig bevegelse oppover etasjene med tyngdepunktet nede. Det er her motivene vokser ut i fra og tettheten av informasjon er størst. Så vil det bli luftigere oppover i etasjene. En sammenhengende bevegelse går fra 1. til henholdsvis 4.(1.-4. Trinn) og 5.(5.-7. Trinn) etasje.

Motivkrets

På trinn 1 har vi tematisert mennesket/barnet og naturen. Her vil grønnfargen være dominerende (gå gjennom som en grønn tråd.) I motivkretsen finnes elementer som overdimensjonerte maisplanter og urter, plansjetegninger av frosk og bier, birøktere og en jente bærende på vannkanner. Barn spår hverandre med egenlagde papirspåer. Barn som monterer opp fuglekasser omgitt av svermer med silhuetter av norske fugler på rødlista over truede arter. Innimellom svermen finnes en papegøye plassert langt utenfor sin egen klimasone. En rød stor sol overlappes av et svart tablå, et ørkenlandskap av svarte korallrev, mennesker som har klatret opp i sjeldne trær og en malplassert pingvin.

På trinn to er hovedfokuset på mennesket/barnet og teknologi/energi. Her er koloritten kjøligere med mye innsalg av blått. I motivkretsen finnes vindmøller, kraftmaster og barn i ulik aktivitet og bevegelse. Mennesker i forflytning på ulike plan og i ulike størrelsesordener, noen kjørende på overlessede mopeder, noen klatrende oppover og nedover langs håndløperne, og andre klatrende opp i trær. Hus på lange påler er tjoret fast for vind og bølger. I øverste etasje går en gutt med en stor bør tekstiler i en sverm av sommerfugler.

BRYNSENG_Fjellheim_Skjelland